logo woningaanpassing info en advies home
Het Stappenplan Het Pve Het Voorbeeld Het Advies De Regels De Rest
home

Doorzoek de site:
Aangepast zoeken

Aanpassing & wmo.
Kleinschalig wonen.
Thuis oud worden.
Professionals.
Uitgangspunten.
De ergotherapeut.
Het ontwerp.
De tekeningen.
De aannemer.
Nuttige tips.
Procedureschema.
Samenvatting.
Links.
Home.
(Terug)
Sitemap.
Contact.


Naam:..

Plaats:..

Email:...

Typ hier de code over:


Web Form Code
.
Blijf op de hoogte !

Verhuisadvies Wmo?

Bestel de Keuzewijzer
"Verbouwen of verhuizen?"

adverteren

.


Bestel de infomap !

alle info van deze site
overzichtelijk met
de laatste aanvullingen.

.

bouw

.

bouw

.

.

rolstoel

.

elro

.


Procedureschema.

Onderstaand schema geeft in grote lijnen de verschillende stappen weer die noodzakelijk (kunnen) zijn bij het verkrijgen van een woningaanpassing. Uitgangspunt daarbij is de wijze, waarop de diverse instanties (behoren te) handelen tijdens een formele procedure. Er is geen rekening gehouden met de inbreng die u of uw adviseurs daarin kunnen hebben. Ook niet met eventuele bezwaarprocedures per fase. Per stap wordt aangegeven wie actie onderneemt.

(scroll omlaag.....)


bouwrolstoelhelling

Fase

Omschrijving

Initiatief door:

1

Vaststellen woonvraag

CliŽnt heeft woonvraag

CliŽnt

2

Aanvraag subsidie

CliŽnt dient aanvraag in voor een Wmo-voorziening

CliŽnt

3

Intake

Wmo-consulent gemeente bespreekt wensen en mogelijk-heden met cliŽnt

Gemeentelijke dienst Wmo

4

Indicatie

Onderzoek naar aard van de ergonomische beperkingen en vaststelling recht op voorziening

Gemeentelijke dienst Wmo of adviesbureau

5

Informeren van cliŽnt

Wmo-consulent bespreekt het opgestelde advies met cliŽnt (soms alleen op uitdrukkelijk verzoek van cliŽnt)

Gemeentelijke dienst Wmo

6

Reactie cliŽnt

CliŽnt beoordeelt het aanbod en geeft eventuele bezwaren aan. Soms is overleg mogelijk over wijzigingen of aanvullingen..

Gemeentelijke dienst Wmo, cliŽnt

7

Onderzoek naar aanpas mogelijkheden

Gemeente onderzoekt de financiŽle, ergonomische en bouwkundige mogelijkheden voor verhuizen of aanpassen

Gemeentelijke dienst Wmo

Fase

Omschrijving

Initiatief door:

8

Standpunt bepaling

Gemeente bepaalt haar standpunt. Verhuizen naar geschikte woning, plaatsen van unit of voorstel voor een bouwkundige voorziening. Altijd uitgaande van de "goedkoopste adequate oplossing".

Gemeentelijke dienst Wmo of adviesbureau

9

Informeren van cliŽnt

Consulent Wmo of adviesbureau bespreekt het voorstel met de cliŽnt (soms alleen op uitdrukkelijk verzoek van cliŽnt)

Gemeentelijke dienst Wmo of adviesbureau

10

Reactie cliŽnt

CliŽnt beoordeelt het aanbod en geeft eventuele bezwaren aan. Soms is overleg mogelijk over wijzigingen of aanvullingen..

Gemeentelijke dienst Wmo, cliŽnt

11

Prijsvorming

Consulent Wmo of adviesbureau verzoekt eigenaar woning om offertes op te vragen voor de voorgestelde oplossing. (of doet dat zelf)

CliŽnt, Gemeentelijke dienst Wmo of adviesbureau

12

Begroting maken

Een of meer aannemersbedrijven maken begrotingen voor de voorgestelde oplossing

Aannemer(s)

13

Beoordeling begrotingen

Consulent Wmo of adviesbureau beoordeelt in ontvangen begroting(en) de subsidiabele kosten aan de hand van het eerder vastgestelde indicatie-advies

Gemeentelijke dienst Wmo, gemeentelijke bouwkundige of adviesbureau

14

Informeren van cliŽnt

Consulent Wmo, bouwkundige of adviesbureau bespreekt aangepaste begroting met de cliŽnt (soms alleen op uitdrukkelijk verzoek van cliŽnt)

Gemeentelijke dienst Wmo, gemeentelijke bouwkundige of adviesbureau

Fase

Omschrijving

Initiatief door:

15

Reactie cliŽnt

CliŽnt beoordeelt het aanbod en geeft eventuele bezwaren aan. Soms is overleg mogelijk over wijzigingen of aanvullingen..

Gemeentelijke dienst Wmo, cliŽnt

16

Voorlopige Wmo Beschikking

Gemeente stelt oplossing en begroting vast en verstuurt "voorlopige" Beschikking (dwz. het bedrag kan in bijzondere situaties nog herzien worden)

Gemeentelijke dienst Wmo, College van B+W

17

Reactie op Beschikking

CliŽnt gaat akkoord met Beschikking of start binnen 6 weken een bezwaarprocedure

CliŽnt

18

Financiering

CliŽnt overlegt met gemeente en bank over evt. problemen rond de wijze van financiering.

CliŽnt, gemeente, financiŽle instelling

19

Buren

CliŽnt overlegt met buren over evt. problemen en past indien mogelijk bouwplannen aan.

CliŽnt, buren, architect

20

Uitwerking bouwplannen

CliŽnt laat architect/aannemer/constructeur de plannen uitwerken en vraagt Bouwvergunning aan.

Aannemer, architect, constructeur

Fase

Omschrijving

Initiatief door:

21

Welstand

Welstandscommissie beoordeelt het bouwplan op ďredelijke eisen van welstandĒ

Welstandscommissie

22

Bouwvergunning

Gemeentelijke dienst Bouwtoezicht toetst het bouwplan aan het geldende Bestemmingsplan, het Bouwbesluit, gemeentelijke "dubo"-, energie- of veiligheids richtlijnen.

Gemeentelijke dienst Bouwtoezicht, (bij wijziging Bestemmingsplan ook College van B+W of GS Provincie)

23

Tervisie legging

Gemeente legt het bouwplan ter visie, zodat bezwaar gemaakt kan worden. Bij ingediende bezwaren moet een (langdurige) bezwaarprocedure doorlopen worden

Gemeente, belanghebbenden

24

Verlening vergunning

Gemeente verleent vergunning, al dan niet na aanpassing van het bouwplan

Gemeentelijke dienst Bouwtoezicht

25

Aanneem overeenkomst

CliŽnt kiest voor een aannemer en sluit daarmee een overeenkomst.

CliŽnt, aannemer

26

Uitvoering

Aannemer voert de overeengekomen werkzaamheden uit

Aannemer, onderaannemers

27

Oplevering

CliŽnt beoordeelt en accepteert het uitgevoerde werk, zonodig na herstel van evt. gebreken

CliŽnt, aannemer, architect

28

Gereed melding

CliŽnt meldt werk gereed bij de gemeentelijke diensten Bouwtoezicht en Wmo

CliŽnt

29

Afwikkeling

Gemeente beoordeelt de verrichte werkzaamheden en wikkelt de subsidie financieel en administratief af met een "definitieve" Beschikking.

Gemeentelijke diensten Bouwtoezicht en Wmo

Enige kanttekeningen bij het schema:

  • Het schema gaat uit van eigenaar-bewoners. In huursituaties is de woningcorporatie, als eigenaar van de woning, een extra partij in het geheel. Deze ontvangt de Wmo-subsidie en voert het meeste overleg met de gemeentelijke diensten. Als eigenaar heeft de corporatie een zware stem in de gekozen oplossing.
  • Bouwkundige (punten 19-24) en Wmo-fases (punten 8-18) kunnen voor een deel parallel lopen om proceduretijd te besparen.
  • Soms werken meerdere gemeenten met elkaar samen of hebben zij Wmo taken aan een afzonderlijk orgaan uitbesteed. Waar wordt gesproken over "gemeente" moet u in dat geval de naam van het betreffende Wmo-orgaan lezen.
  • Dure aanpassingen kunnen onder de Wmo door de gemeenten niet meer worden gedeclareerd bij het Rijk.
  • Omdat elke gemeente wettelijk een autonoom Wmo beleid mag voeren, bestaan er onderling soms grote verschillen. Het schema geeft een algemeen beeld, dat plaatselijk soms afwijkend kan worden ingevuld.
  • Het schema houdt geen rekening met de noodzakelijke stappen voor eventuele beroepsprocedures na ontvangst van een formele Beschikking. Deze juridische weg kan langdurig (soms enkele jaren) en emotioneel belastend zijn.

logo adres top


Please change "fontsize" in your browser if page looks corrupted.
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.