Woningaanpassing home > Geld & recht > Wetteksten > Tekst Modelbesluit.

Tekst VNG Model­besluit Wmo 2015.

U vindt hieronder de integrale tekst van de Modelbeleidsregels (Modelbesluit) Maatschappelijke Ondersteuning 2015, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de meeste gemeentelijke bepalingen wordt onderstaande tekst van de VNG als basis gebruikt.
Leeswijzer modelbepalingen.

 • [....] of (bijvoorbeeld) [lager bedrag per vier weken] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 3, variant B.
 • [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 4, tweede lid, onderdeel a, onder 2º. en 3º.
 • [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 5. Opname kan ook afhangen van welke keuzes gemaakt zijn in de verordening, zie bijvoorbeeld artikel 1.
 • Ook wordt er gewerkt met varianten waaruit gekozen kan worden. Zie bijvoorbeeld artikel 3.


Inleiding.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente]; gelet op de artikelen [2, 11, derde en [vijfde] lid, 12, zesde lid, 13, tweede lid, 14, vierde lid, 16, 17, tweede lid, en 21, derde lid] van de [citeertitel verordening]; besluit vast te stellen het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning [naam gemeente] 2015.

Model­beleids­regels.

[Artikel 1. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning.

Als gekozen is voor variant A van artikel 2 van de verordening dan hier de tekst van artikel 2 tot en met 7 van variant B opnemen.]

[Artikel 2. Hoogte pgb.

Als gekozen is voor variant B van artikel 11, derde lid, van de verordening, dan hier de tekst van artikel 11, derde en vierde lid, van variant A opnemen EN/OF als gekozen is voor variant BB van artikel 11, vijfde lid, van de verordening, dan hier de tekst van artikel 11, vijfde lid, van variant AA opnemen.]

Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s.

 • Variant A (gemeente hanteert de maximale bedragen van artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)

  De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
 • Variant B (gemeente hanteert afwijkende bedragen of een afwijkend percentage op grond van artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)

  De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn:
  • a. [lager bedrag per vier weken];
  • b. [lager percentage];
  • c. [hogere inkomensbedragen].

Artikel 4. Bijdrage voor algemene voorzieningen.

 1. Voor de volgende algemene voorzieningen is de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd:
  • a. collectief vervoer;
  • b. huishoudelijke hulp niveau I;
  • c. dagbesteding met laag intensieve ondersteuning;
  • d. maaltijdvoorziening;
  • e. kortdurend verblijf- of respijtzorg met laag intensieve ondersteuning;
  • f. was- en strijkservice;
  • g. klussendienst, en
  • h. [].
 2. De bijdrage in de kosten van:
  • a. het collectief vervoer bedraagt:
   1. bij een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per kilometer of per rit;
   2. bij een inkomen vanaf 110% tot en met [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per kilometer of per rit, en
   3. bij een inkomen boven [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon de volledige kostprijs per kilometer of per rit;
  • b. huishoudelijke hulp niveau I bedraagt;
   1. bij een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per uur of per resultaat van een schoon huis;
   2. bij een inkomen vanaf 110% tot en met [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per uur of per resultaat van een schoon huis, en
   3. bij een inkomen boven [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon de volledige kostprijs per uur of per resultaat van een schoon huis;
  • c. dagbesteding met laag intensieve ondersteuning bedraagt:
   1. bij een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per dagdeel;
   2. bij een inkomen vanaf 110% tot en met [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per dagdeel, en
   3. bij een inkomen boven [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon de volledige kostprijs per dagdeel;
  • d. maaltijdvoorziening bedraagt;
   1. bij een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per maaltijd;
   2. bij een inkomen vanaf 110% tot en met [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per maaltijd, en
   3. bij een inkomen boven [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon de volledige kostprijs per maaltijd;
  • e. kortdurend verblijf- of respijtzorg met laag intensieve ondersteuning bedraagt:
   1. bij een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per dagdeel;
   2. bij een inkomen vanaf 110% tot en met [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon: [bedrag] per dagdeel, en
   3. bij een inkomen boven [130% OF 140%] van het wettelijk minimumloon de volledige kostprijs per dagdeel;
  • f. de was- en strijkservice bedraagt: [bedrag per gewassen en/of gestreken was];
  • g. de klussendienst bedraagt: [bedrag per uur + materiaalkosten], en
  • h. [].

[Artikel 5. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning.

Als het college op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening nadere eisen aan de kwaliteit van voorzieningen wil stellen, dan hier opnemen.]

[Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld.

Als het college op grond van artikel 14, eerste lid, van de verordening een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten treft, dan hier opnemen. Als het college op grond van artikel 14, vierde lid, van de verordening nadere eisen aan de melding van calamiteiten en geweld wil stellen, dan hier opnemen.]

[Artikel 7. Waardering mantelzorgers.

Als gekozen is voor variant B van artikel 16 van de verordening, dan hier de tekst van variant A opnemen.]

[Artikel 8. Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, autoaanpassing, verhuiskosten, sportrolstoel en bezoekbaar maken woning.

De tegemoetkoming voor:
 • a. taxikosten bedraagt jaarlijks [bedrag];
 • b. rolstoeltaxikosten bedraagt jaarlijks [bedrag];
 • c. een autoaanpassing bedraagt: [bedrag];
 • d. verhuiskosten bedraagt: [bedrag];
 • e. aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt: [bedrag], en
 • f. het bezoekbaar maken van een woning bedraagt: [bedrag].
]

[Artikel 9. Betrekken van ingezetenen bij het beleid.

Het college dient op grond van artikel 21, derde lid, van de verordening nadere regels te stellen met betrekking tot de medezeggenschap van ingezetenen. Deze kunnen hier opgenomen worden.]

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel.

 1. Dit besluit treedt in werking op [datum].
 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning [naam gemeente] 2015.

Artikelsgewijze toelichting.

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld.
 1. Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s. Als voor variant A wordt gekozen
  Deze bepaling is een uitwerking van artikel 12, zesde lid, onder d, van de [citeertitel verordening]. De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.
  NB Als voor variant B gekozen wordt, kunnen individuele gemeenten hun keuzes hier toelichten.
 2. Artikel 4. Bijdrage voor algemene voorzieningen. Deze bepaling is een uitwerking van artikel 12, zesde lid, onder a tot en met c, van de [citeertitel verordening]. Huishoudelijke hulp niveau 1 betreft hulp bij het schoonmaken en opruimen van de woning van een cliënt die daartoe vanwege somatische beperkingen niet meer in staat is, maar nog wel de regie over het huishouden kan voeren.
  Bij een aantal genoemde algemene voorzieningen (collectief vervoer, huishoudelijk hulp niveau I, dagbesteding met laag intensieve ondersteuning, maaltijdvoorziening en kortdurend verblijf/respijtzorg met laag intensieve ondersteuning) zijn verschillende bijdragen gehanteerd afhankelijk van het inkomen van de gebruiker.
 3. [Artikel 8. Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, autoaanpassing, verhuiskosten, sportrolstoel en bezoekbaar maken woning. De tegemoetkoming wordt op grond van artikel 17 van de [citeertitel verordening] op aanvraag verstrekt.
  Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.