Stappenplan.

Een goed begin is het halve werk. Denk met elkaar goed na over hoe (waar?) u straks wilt wonen. Maar houd wel rekening met mogelijke risico's. Zoals leegstand of problemen met zorgverleners. Probeer het samen eens te worden over zo realistisch mogelijke oplossingen. Realiseert u zich, dat u in deze fase de meest cruciale beslissingen neemt. Die bepalend zijn voor zowel uw aanpaskosten nu, als de woon- en zorgkwaliteit straks.

In grote lijnen moeten bij het realiseren van een woonvorm steeds dezelfde stappen worden gezet. Let op, dat lijstjes als deze geen rigide wetten zijn, maar alleen een hulpmiddel bij uw eigen voorbereidingen.

Soms kunnen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden rondom een wooninitiatief, bepaalde stappen worden samengevoegd of zelfs overgeslagen. Er kan daarentegen ook blijken, dat aan bepaalde punten juist meer aandacht moet worden besteed.

Stap 1.
Het initiatief nemen.

In deze stap formuleert u uw visie en vertaalt die in een programma van uitgangspunten en wensen. U bepaalt bijvoorbeeld in welke regio naar geschikte locaties wordt gezocht. Welke samenwerkingspartners er nodig kunnen zijn. Welke uitgangsprincipes er moeten gelden in zowel het wonen als de zorg.
Hoeveel deelnemers zijn er, en hoe is er voldoende budget bijeen te krijgen, bijvoorbeeld uit subsidies, sponsoring of eigen middelen. Hoe ziet de projectorganisatie eruit die "de kar gaat trekken"?
Allemaal vragen waarover u het binnen uw woongroep eens moet worden, alvorens verdere stappen te zetten en verplichtingen aan te gaan met mogelijke partners in bouw en zorg.


Stap 2.
Het eisen- en wensenprogramma vastleggen.

Samen met de betrokkenen in het project formuleert u een meer bouwtechnisch gericht programma van eisen, met mogelijke specifieke eisen. Zorg dat dit eisenprogramma wordt vertaald naar een min of meer bouwkundig ontwerp. Nog niet gebaseerd op een concreet gebouw of terrein, maar alleen een (realistisch!) ideaalbeeld, zoals u zich het gebouw voorstelt.
In deze stap gaat u aan de hand van dit ideaalplan op zoek naar een geschikte bouwkavel of een geschikt gebouw. In grote lijnen toetst u, of uw plannen haalbaar genoeg zijn om verdere, concrete stappen te nemen.
Mogelijk zoekt u nu ook een samenwerking met respectievelijk een projectontwikkelaar (nieuwbouw op kavel) of woningcorporatie (bestaand pand huren).


Stap 3.
Het ontwerp maken.

Dit is gebaseerd op een concreet plangebied, of gebouw, dat u op het oog heeft.
In dat geval organiseert u nu het ontwerpproces. Liefst samen met een architect, die affiniteit heeft met zorg en handicaps, en beschikt over voldoende kennis van wmo, awbz en bouwregelgeving. Deze maakt voorstellen waarin rekening wordt gehouden met de wensen in uw groep, maar ook met financiële haalbaarheid en regelgeving.
Toets regelmatig, samen met alle betrokkenen, of het ontwerp in deze fase bij aanpassingen blijft voldoen aan uw uitgangspunten en het programma van eisen.


Stap 4.
De bouw voorbereiden en uitvoeren.

Als u bouwt of verbouwt, worden de plannen nu in technische zin uitgewerkt. Dit betekent voor u veelal ook het sluiten van, soms pijnlijke, compromissen.
De financiering, vergunningaanvraag en aanbesteding zijn hierbij aan de orde. Nu blijkt, of uw plannen definitief haalbaar zijn. Tijdens de voorbereiding en de bouw zelf bewaakt u, naast de kosten, natuurlijk het eisenprogramma, met uw oorspronkelijke uitgangspunten.
In deze fase houdt u zich ook bezig met de plannen en het budget voor de inrichting.


Stap 5.
De woon- en zorgorganisatie uitwerken.

Dit kan al parallel lopen aan stap 3 en 4.
U bepaalt hier op welke wijze, en met welke aanbieder, de zorg wordt vormgegeven. Denk aan de grootte en de samenstelling van het zorgteam, en wat van de medewerkers verwacht wordt.
Wanneer er sprake is van een overgang, dan is het verstandig om al eerder te beginnen met het vinden en voorbereiden van medewerkers, op het werken in een kleinschalige woonvorm.
In deze fase selecteert u de definitieve cliënten, in geval er nog open plekken zijn. Verder regelt u alles rond werkafspraken, contracten en vergunningen.


Stap 6.
De woonvorm in gebruik nemen.

Na de oplevering en goedkeuring, richt u de woning in, samen met de cliënten en hun families.
Bewoners, medewerkers, eventuele mantelzorgers en vrijwilligers komen in een nieuwe omgeving. Ook voor omwonenden verandert er wat. Er ontstaan nieuwe verhoudingen met de mogelijkheid van allerlei interne en externe wrijvingen.
Zorgt u ervoor de ingebruikname zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, bereid u zich daarom lang tevoren vast voor, op zoveel mogelijk eventualiteiten. Belangrijk is, dat alle betrokkenen (ook buren en instanties) zich in een zo vroeg mogelijk stadium al gehoord voelen.


Verder lezen.

Deze site behandelt vooral de bouwkundig-ergonomische kant van uw project. Gericht op het realiseren van een geschikt en leefbaar gebouw. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere zaken van belang rond kleinschalig wonen. Er bestaan veel publicaties en websites met informatie over dit onderwerp. Houd er rekening mee, dat onderstaande informatie verre van compleet is en deels snel veroudert.

 • Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!
  Deze brochure van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking. Uitgebreide info en ideeën voor woongroep, gemeente, woon- en zorgaanbieder.
  U kunt het rapport verkrijgen via www.woonzelf.nl.
 • Initiatieven Kleinschalig wonen met Zorg..
  Zelf een wooninitiatief opstarten. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat wilt u aan zorg, hoeveel begeleiding is er nodig? Wat kunnen ouders zelf doen, wat geeft u uit handen? Deze vragen komen aan bod in de handleiding, die is opgesteld door het Landelijk Kennisnetwerk Gehandicaptenzorg LKNG.
  U kunt het rapport verkrijgen via www.vilans.nl.
 • Ouders aan zet; hoe verwanten van verstandelijk gehandicapten zelf kleinschalig wonen kunnen realiseren.
  Een groeiend aantal ouders neemt zelf het initiatief om een passende vorm van wonen met begeleiding en zorg tot stand te brengen. De ervaringen van ouders met dergelijke initiatieven en de deskundigheid van professionals zijn in dit boek bij elkaar gebracht.
  U kunt het rapport mogelijk nog bestellen bij Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV.
 • Initiatief ouders loont!
  Eindrapport van het door Bosk en NSGK opgezette project voor kleinschalig wonen voor mensen met een meervoudige complexe handicap. (olv. Mw. Anke Procee, 2002) Uitgebreide informatie en ervaringen met het opzetten van initiatieven.
  U kunt het rapport mogelijk nog bestellen bij de Bosk.
 • Hoe wil ik wonen, woonmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.
  Kleinschalige woonvormen winnen terrein ten opzichte van wonen in een grote instelling. Vier vernieuwende projecten, van zowel zorgvragers als zorgaanbieders, illustreren de praktijk van woonmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.
  U kunt het rapport mogelijk nog bestellen bij Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV.

Websites.

De onderstaande websites geven veel (recente) informatie:

 • Wooninitiatieven.nl
  Hier vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over wooninitiatieven en gerelateerde onderwerpen, zoals huisvesting, zorg, financiering, het traject en advies en ondersteuning.
 • Landelijk steunpunt wonen.
  Voor kinderen en jongeren met een beperking/ handicap en hun ouders, die een eigen wooninitiatief op willen richten of al hebben opgestart. Op deze site staat informatie, tips, nieuws, praktijkervaringen en wet -en regelgeving rondom particuliere woonvormen.
 • Databank Wonen-Zorg
  Databank met de woonzorgprojecten in Nederland. Ondanks gesuggereerde andere zoekopties, is alleen zoeken op "wonen met dementie" mogelijk. Initiatief van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.