Woningaanpassing home > Geld & recht

Geld & recht.

wetgeving wmo, wlz en gemeente bouwregels

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt mogelijk een bijdrage in de kosten. Lees de integrale inhoud van de regelgeving en bekijk de jurisprudentie. Verder uitleg en tips. Soms springen fondsen bij. Bij letselschade draagt de aansprakelijke partij de kosten.

Voor veranderingen aan de woning, al dan niet vergunningvrij, geldt de Bouwregelgeving. Deze wordt net als de Wmo door de gemeenten uitgevoerd. Bouwbesluiteisen zijn in principe overal gelijk. Welstands- en bestemmingsplaneisen niet. Maak altijd goede afspraken met bouwers. Hiervoor bestaan standaardcontracten van diverse bouw- en consumentenorganisaties.


(Lees meer...)

slaapkamer met rolstoel

Subsidie voor woningaanpassingen is mogelijk op grond van de "compensatieplicht" in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd. Zij hebben grote beleidsvrijheid. Daardoor kunnen verschillen tussen gemeenten fors zijn. Sommige huisaanpassingen zullen onder de Wet Langdurige zorg (Wlz) gaan vallen, een landelijke regeling.

De Wmo-"maatwerkvoorziening" (lees: verbouwing) wordt alleen nog verstrekt als goedkopere oplossingen, zoals verhuizen, niet voldoen. U heeft niet automatisch "recht" op een woningaanpassing, maar u moet met uw gemeente een "maatwerk"-oplossing voor uw probleem zoeken. Veel burgers (en gemeenten) zijn nog niet aan deze "gekantelde" benadering gewend.

Hetgeen zeker bij complexe verbouwingen soms tot problemen leidt. Soms leeft men zich onvoldoende in uw situatie in, of zoekt de ondergrens die nog juridisch aanvaardbaar is.


(Lees meer...)

slaapkamer met rolstoel
wmo teksten

Wat staat er precies in de Wmo? En wat in de Wmo-verordening of beleidsregels van uw gemeente? Hier vindt u de integrale inhoud van de Wmo wet- en regelgeving. Op landelijk en gemeentelijk niveau. Ter vergelijking is hier ook de inmiddels vervallen, voorgaande wet- en regelgeving opgenomen.

Ondanks grote verschillen in het verstrekkingenniveau en de benaderingswijze per gemeente, verloopt een Wmo-procedure onder de nieuwe, "gekantelde" werkwijze in grote lijnen overal hetzelfde. Lees waarmee u rekening moet houden.


(Lees meer...)

wmo teksten
commissie bezwaarschriften

De overwegingen van uw gemeente komen niet altijd overeen met uw eigen rechtsgevoel. Onvoldoende kennis of te hoge verwachtingen leiden dikwijls tot teleurstellingen. Een beschrijving van de (on-)mogelijkheden. Probeer zo mogelijk in overleg met uw gemeente tot een aanvaardbaar compromis te komen.

Komt u er echt niet uit met uw gemeente? Ga dan zonodig de juridische weg. Via de Gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften en de Arrondissementsrechtbank, tot aan de Centrale Raad van Beroep.


(Lees meer...)

commissie bezwaarschriften
rechtbank

Uit de jurisprudentie komt een aantal knelpunten naar voren. De rechter toetst vooral of de regels correct zijn toegepast. Niet zozeer de "rechtvaardigheid" ervan. Op deze wijze stelt de rechter de grens van de Wmo compensatieplicht vast. Wat eigenlijk een bestuurlijke taak hoort te zijn van rijk en gemeente. Mijn commentaar op deze werkwijze van de overheid gaf ik destijds al eens, bij de invoering van de "eerste" Wmo.


(Lees meer...)

rechtbank
belasting

De kosten van een woningaanpassing in verband met handicap of ziekte kunt u per 1-1-2014 niet langer aftrekken voor de inkomstenbelasting. Zulke kosten vielen voorheen fiscaal onder de 'buitengewone lasten', maar deze regeling is ingetrokken.

Woningaanpassingen kunnen gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van uw woning. Deze kan stijgen of dalen.


(Lees meer...)

belasting
geld fondsen

Lukt het niet, om een voor u noodzakelijke voorziening via de Wmo verstrekt te krijgen, dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een bijdrage van één of meer, al dan niet "categorale" fondsen. Er bestaan nogal wat fondsen, die in specifieke gevallen een bijdrage verstrekken. Deze hanteren toelatingseisen, om vast te stellen of, en zo ja, voor welk bedrag u in aanmerking komt. Het aantal aanvragen neemt toe, zeker nu op de Wmo steeds scherper bezuinigd wordt.


(Lees meer...)

geld fondsen
bijzondere bijstand

Naast de Wmo en regelingen via de fondsen kunnen extra kosten rond ziekte of handicap worden gecompenseerd via de (bijzondere) bijstand. De gemeenten zijn de uitvoerders van deze regeling, welke vooral is bedoeld om de laagste inkomens wat aanvullende steun in de rug te geven. Net als bij de Wmo moet u dus bij uw gemeente zijn, maar er gelden andere voorwaarden.


(Lees meer...)

bijzondere bijstand
omgevingsvergunning

Bij grote wijzigingen aan de woning is in bepaalde gevallen een vergunning nodig. De "omgevingsvergunning met aktiviteit bouwen" heeft de aloude "bouwvergunning" vervangen. Er is nu één procedure voor alle vergunningplichtige aktiviteiten rond bouwen, slopen, bomen rooien, wijziging monumenten, strijdigheid met bestemmingsplan, aanleg uitrit en dergelijke.

Uw aanvraag toetst men aan Bestemmingsplan, Welstandsregels, en Bouwbesluit, met alle technische bouweisen. Net als de Wmo-subsidie vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. Maar bij een ander loket. Soms verbiedt het bouwloket zaken die Wmo toestaat, of omgekeerd...


(Lees meer...)

omgevingsvergunning
contract

Voor de bouwer begint heeft u alles natuurlijk goed geregeld. Tussen u en uw aannemer kunnen misschien meningsverschillen ontstaan. Denk aan de beruchte "meerwerk"-kosten achteraf. Missers tijdens de bouw kunnen u veel geld kosten en kopzorgen geven. Goede afspraken vóóraf beperken veel leed.
Leg precies vast wat er moet gebeuren, en tegen welke kosten. Belangenorganisaties van bouwers en opdrachtgevers hebben hiervoor standaardcontracten opgesteld.


(Lees meer...)

contract
bouwofferte

Een kostenraming, zoals gemeenten veelal (laten) opstellen, geeft niet meer dan een globaal beeld. Het is geen garantie voor de werkelijke bouwprijs. De gemeente of adviseur bouwt immers niet zelf. Zekerheid over de kosten in uw situatie krijgt u alleen maar via offertes van uitvoerende bouwbedrijven.

Door prijzen van verschillende aanbieders te vergelijken kunt u geld besparen. Vraag hier gratis en geheel vrijblijvend zulke offertes op maat aan.


(Lees meer...)

kostenraming
adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.