Woningaanpassing home > Voorbeelden > Uitbouw vrijstaande woning Middelburg.
Aanbouw vrijstaande woning Middelburg

Uitbouw vrijstaande woning Middelburg.

Het betreft hier een reeds bestaande vrijstaande woning, onderdeel van een wijkje met gelijksoortige, ruime woningen. Dit ten behoeve van een zoon met diverse aandoeningen, waaronder spastische tetraplegie en een moeilijk instelbare epileptie. De bestaande handicaps rechtvaardigen een vrij vergaande woningaanpassing. Het is verstandig rekening te houden met de kans op toekomstige verslechtering als gevolg van de epileptie.Het bouwplan.

De familie bewoont een vrijstaande, ruime woning met garage. In de oorspronkelijke plannen slapen ouders en zoon (mede ivm. de epileptie) op dezelfde verdieping. Uit overleg met gemeente, revalidatiecentrum en Ir Grootveld, adviseur van de familie, is gekozen voor een beganegrondse oplossing. Dit op grond van de argumentatie dat het gezinsleven zich overdag vooral beneden afspeelt. Verzorging beneden zal op termijn minder zwaar zijn dan wanneer voor elke zorghandeling mbv. een lift de verdieping bezocht moet worden.

De wens van de familie was om de bestaande woning (incl. garage) grotendeels intact te houden voor het gezinsleven. Vóór de woning projecteerde Ir Grootveld een aanbouw, waarin de slaapkamer is ondergebracht. De direct daaraan grenzende badkamer beslaat het voorste deel van de bestaande, erg ruime woonkamer. In beide ruimten is expliciet rekening gehouden met het gebruik van tillift, zorgapparatuur en een hooglaagbed. En met de groei van hun kind. De ouders wilden beslist een (onderrijdbaar) bad.

Via de uitgebouwde, oorspronkelijke entree van de woning zijn slaap- en badkamer vanuit de woonkamer bereikbaar. Het schuine dak van de aanbouw past bij de architectuur van de woning, zonder deze te verstoren. Het is de familie bekend dat dit plan niet het "goedkoopst adequate" plan is zoals is vereist. Men is bereid tot bijbetaling van de meerkosten om toch dit vurig gewenste plan uit te kunnen voeren.Bestaand en nieuw gerealiseerd vooraanzicht.
Beweeg de muis over de afbeelding om de uitgevoerde aanpassingen te zien.Indicatiestelling.

Maatschappelijke Zorg Walcheren (MZW), de instantie die voor de gemeente de aanvraag behandelt, laat Argonaut een program van eisen opstellen. Argonaut heeft in haar advies gesteld dat in deze situatie "uitbreiding op de begane grond de goedkoopst adequate oplossing" is. Argonaut gaat daarbij uit van verbouwen van de huidige garage tot slaap- en badkamer. Het uitbreidingsvoorstel aan de voorzijde van de woning acht men eveneens adequaat, maar aanzienlijk duurder.

Primaat van verhuizing.

De gemeente hanteert aanvankelijk het "primaat van verhuizing", zoals de Verordening voorschrijft. Zij biedt een verhuiskostenvergoeding van euro 3000,- aan. De familie gaat hiermee niet accoord. Het standpunt van de familie luidt dat er, vanwege de ruime opzet van de huidige woning, geen beter (goedkoper) aanpasbare woning binnen Middelburg te vinden zal zijn. Op advies van Ir Grootveld, vindt een gesprek plaats met MZW. Daarin wordt onderschreven, dat het weliswaar moeilijk is een beter geschikte woning te vinden, maar dat de Verordening "nu eenmaal uitgaat van het verhuisprimaat".

Na afweging van alle standpunten wordt de volgende afspraak gemaakt. De familie mag de bouwplannen aan de huidige woning op eigen risico uitwerken, om geen kostbare tijd te verliezen. Het zorgprobleem wordt immers nijpend. Tegelijk dient de familie aantoonbare inspanningen te verrichten een beter aanpasbare woning te vinden. Als bewijs hiervoor dient relevante correspondentie met makelaars (koop) en woningcorporaties (huur) te worden overlegd, dat binnen een periode van 6 maanden geen geschikte woning kon worden verworven. Een en ander wordt in een beschikking vastgelegd.


Goedkoopst adequaat.

Zoals verwacht is na verloop van de gestelde periode, ondanks aantoonbare inspanningen van de familie, inderdaad geen woning gevonden. Nu het verhuisprimaat als voorliggende voorziening niet uitvoerbaar blijkt, moet de daarop volgende, "goedkoopst adequate" voorziening w orden uitgewerkt. Gemeente resp. MZW gaan nu accoord met het aanpassen van de huidige woning. Dit betreft de garage verbouwing uit het plan-Argonaut. Niet het (inmiddels uitgewerkte, duurdere) plan van de familie. De familie is tevreden met het feit, dat de huidige, zeer geschikte woning nu "officieel" mag worden aangepast. Toch blijft er ontevredenheid bestaan, omdat het plan-Argonaut (in de garage) een aantal belangrijke bezwaren bevat.

Liever ziet de familie het plan-Grootveld (aanbouw aan voorzijde) gerealiseerd. De MZW en de gemeente gaan hiermee niet accoord. Het plan is weliswaar meer adequaat, maar niet de "goedkoopst adequate oplossing" zoals de Verordening eist. Voor het plan-Grootveld willen zij zelfs in het geheel geen subsidie beschikbaar stellen. De familie biedt aan, eventuele meerkosten graag voor eigen rekening te willen nemen.

Voorstel voor oplossingsrichting.

In een nieuw onderhoud met MZW en de gemeente mag de familie haar bezwaren tegen het plan-Argonaut toelichten. Deze spitsen zich, naast het verlies van alle bergruimte in de garage, zich vooral toe op de geluidshinder in deze ongeisoleerde ruimte. De buurman maakt in de aangrenzende garage veelvuldig gebruik van houtbewerkingsapparatuur. Bovendien is het garagedak te laag (2200mm) om de in het Bouwbesluit voor een "verblijfsruimte" vereiste verdiepingshoogte (toendertijd 2400mm) te kunnen realiseren. Wanneer de kosten voor deze zaken in het plan worden meegenomen (dakverhoging en extra isolatie tussenwand) zullen de totaalkosten een stuk hoger uitvallen, zo betoogt de familie met haar adviseur.

Er wordt besloten aannemersoffertes op te vragen voor beide plannen en deze onderling te vergelijken. De beweringen van elk der partijen kunnen zo aan de hand van de werkelijk te verwachten kosten worden getoetst.

Het plan in de garage komt uit op euro 41.000,-, de aanbouw aan de woning op euro 51.000,-. Beide bedragen liggen dichter bij elkaar dan aanvankelijk in de verwachting van MZW en gemeente lag. Omdat het plan-Grootveld aanzienlijk meer aan de wens van de familie tegemoet komt en bovendien adequater is, geven zij alsnog toestemming om dit plan, onder eerdergenoemde voorwaarden, uit te voeren.
Inmiddels heeft ook de afdeling Bouwzaken van de gemeente, onder voorwaarden ingestemd met een aanbouw aan de voorzijde. Zowel de familie (uitvoering gewenst bouwplan) als de gemeente/MZW (alleen subsidie voor goedkoopst adequaat) kunnen zich in dit uiteindelijke compromis vinden.


 

Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.