Belasting bij woningaanpassingen.

De kosten van een woningaanpassing in verband met handicap of ziekte kunt u per 1-1-2014 niet langer aftrekken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Zulke kosten vielen tot dan onder de aftrekpost "buitengewone lasten in verband met ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid". Andere uitgaven zijn onder voorwaarden nog wel aftrekbaar.

Een grote woningaanpassing heeft in veel gevallen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning. Deze wordt na de ingreep hoger of lager, al naar gelang de courantheid op de woningmarkt verandert. Denk aan bv. woninguitbreiding (hoger) en inbouw van lift (lager).


(Lees meer...)

eigen geld
 
belastingformulier

spaarvarken


Aftrekpost buitengewone lasten

Wanneer u (hoge) kosten maakt in verband met uw handicap of ziekte, dan kunt u deze voor deel aftrekken voor de inkomstenbelasting. Zulke kosten vallen namelijk onder de 'buitengewone uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid'. Voorwaarde is dat u deze via geen enkele instantie (zoals de Wmo of een fonds) vergoed krijgt. De regels zijn behoorlijk strikt. Zo zijn kosten in verband met woningaanpassingen niet langer aftrekbaar. Verder geldt een (forse) drempel, waaronder u niets kunt aftrekken. Vergeleken met de Wmo is de Belastingdienst soepeler. Het is ook een landelijke regeling, in tegenstelling tot de Wmo. Al interpreteren plaatselijke inspecteurs deze nog wel eens verschillend.

Het dient te gaan om aanpassingen, die hoofdzakelijk door zieke of gehandicapte personen worden gebruikt. Deze moeten speciaal in verband met de handicap of ziekte zijn aangeschaft. Ook auto- of caravan aanpassingen vallen hieronder. Niet aftrekbaar zijn de kosten voor:

  • Woningaanpassingen.
  • Extra huur, energie of verwarming voor een woning.
  • Snellere slijtage aan meubilair en stoffering, bv. door rolstoelen.
  • Aangepaste vloerbedekking.
  • Verhuizing en inrichting van nieuwe woonruimte.

Drempelbedrag


Buitengewone uitgaven moeten een bepaald percentage van uw inkomen te boven gaan, de zogenoemde 'drempel'. Gebaseerd op het zogenoemde 'drempelinkomen'. Dat is het totale inkomen in alle drie boxen samen (waarbij eventueel al rekening gehouden is met de bijtelling voor een eigenwoningforfait en de aftrek van hypotheekrente), maar nog vóór andere zogenoemde persoonlijke aftrekposten. Blijven uw buitengewone uitgaven onder de drempel, dan kunt u niets aftrekken. Hogere buitengewone uitgaven kunt u alleen aftrekken voor het deel van de uitgaven dat boven de drempel uitkomt. Voor het berekenen van de drempel moeten fiscale partners hun inkomens en hun buitengewone uitgaven bij elkaar optellen.

Voorwaarden


Voorwaarde voor aftrek van buitengewone uitgaven is, dat ze door geen enkele andere instantie vergoed worden. Betaalt de verzekeraar of de gemeente (Wmo) de rekening, dan kunt u de kosten niet ook nog eens voor de belasting aftrekken. Eigen Wmo bijdragen (die via het CAK geïnd worden) zijn niet aftrekbaar. U moet de uitgaven kunnen aantonen met bonnen, rekeningen, bankafschriften en dergelijke. En deze in het betreffende kalenderjaar betaald hebben.

Specifieke zorgkosten


De aftrek voor "niet-specifieke buitengewone uitgaven" geldt voor iedereen. Die voor "specifieke buitengewone uitgaven" is van belang voor mensen met een handicap. Hieronder vallen per 1-1-2014 niet langer de woningaanpassingskosten op medisch voorschrift. U mag deze specifieke zorgkosten vermenigvuldigen met een factor, mits uw (gezamenlijk) drempelinkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Bekijk voor actuele info www.belastingdienst.nl.

­Woz-waardering

Als een huis wordt aangepast, kan de verkoopwaarde zowel stijgen als dalen. In geval van een waardedaling dient deze mee te wegen in de vaststelling van de Woz-waarde van uw woning, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist. Volgens deze rechter heeft de installatie van een (trap)-lift, de verbreding van deuren en het weghalen van drempels een waardeverlagend effect. Dit effect kan soms groter zijn dan het bedrag dat voor de verbouwing werd uitgegeven. Naar het oordeel van de rechter hebben niet alle aanpassingen een negatieve invloed op de waarde van het huis. Het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond hoeft niet waardedrukkend te zijn.

In het geval dat de gemeente een "antispeculatiebeding" in haar subsidietoekenning aan u opneemt, kan de waardestijging nihil zijn. Mocht er toch een waardevermeerdering zijn wanneer u de woning voortijdig zou verlaten, dan zal de gemeente dit bedrag immers terugeisen op grond van het antispeculatiebeding in haar Verordening. Bij de eventuele verkoop van uw woning behaalt u op dat moment dus geen winst als gevolg van de opgetreden waardestijging.

Huisaanpassingen worden vrijwel nooit meegenomen in de vaststelling van de Woz-waarde, omdat deze aanpassingen van buitenaf meestal niet zichtbaar zijn. Ook heeft de taxateur doorgaans onvoldoende ervaring met de (positieve of negatieve) waardebepaling van aanpassingen. Eigenaren van een aangepast huis maken dus goede kans op een lagere vaststelling van de Woz-waarde, wanneer zij bezwaar maken tegen de hoogte van het bedrag. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de Woz-beschikking worden ingediend. Op de beschikking staat aan wie het bezwaarschrift gestuurd moet worden.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.