Woningaanpassing home > Stappen > Stappenplan en tips

Stappenplan en tips.

Hier vindt u een globaal stappenplan dat u kunt volgen in de procedures en realisatie van een woningaanpassing. Verdeeld in de fasen Voorbereiding, Procedure en Uitvoering. Deze leidraad wijst u de weg en behoedt u voor kostbare missers. Zeker wanneer u zich voorziet van de juiste ondersteuning.

Daarnaast treft u een lijstje met algemene, nuttige tips. Bedenk dat veel problemen tussen gemeenten, aanvragers en deskundigen ontstaan door verkeerde verwachtingen van elkaar. En door een gebrekkige communicatie tussen al deze betrokkenen. Lees hoe u de boel een beetje op orde houdt.


(Lees meer...)

wegwijzer
 
stappenplan

wmo advies


Fase I: De Voorbereiding.

1.

Oriënteert u zich en probeer vast te stellen wat u wilt. Ga kijken bij lotgenoten.
Praat met zoveel mogelijk deskundigen. Bezoek beurzen, zoals "Support" in Utrecht of "Reha" in Düsseldorf (D).
Denk al goed na over hoe u uw eigen (woon)toekomst wilt zien. En die van uw huisgenoten. Belangrijk is om in dit stadium in ieder geval nog even te wachten met het doen van formele aanvragen bij de Wmo of Bouwzaken.

2.

Bespreek uw wensen met deskundigen. Vraag uw ergotherapeut, die op de hoogte is van uw zorgsituatie, een schriftelijk eisenprogramma op hoofdzaken, voor de ergonomisch meest optimale oplossing. Ga in geval van een onzekere toekomstverwachting (bv. bij gehandicapte kinderen of veranderend ziektebeeld) uit van het slechtste scenario. Hoe confronterend dat ook is. Denk alvast na over zinnige ergonomische argumenten als onderbouwing van uw wensen.

3.

Naast de ergotherapeut vraagt u een bouwkundige of architekt, met aantoonbare ervaring in handicaps en intensieve thuisverzorging. Laat deze op grond van uw eisenprogramma, toekomstverwachting en woonwensen, alle mogelijkheden onderzoeken. Vraag enkele zinvolle schetsplannen voor uw situatie. Met hierin tenminste gebruiksruimten, hulpmiddelen en meubilair aangegeven. Maak in overleg uw keuze. Blijf schaven tot u tevreden bent.


­Fase II: De Procedure.

4.

Laat u zich via verschillende kanalen voorlichten over de mogelijkheden en spelregels van de Wmo. Zowel vanuit uw gemeente, ergotherapeut of revalidatiecentrum, als via een deskundige of belangenorganisatie die u er zelf bij betrekt. Onderbouw uw ideëen in concrete voorstellen met de juiste argumenten. Bedenk vast wat u zelf kunt doen om uw woonprobleem op te lossen. Uw gemeente vraagt u daar naar!

5.

Ga nu het gesprek met uw Wmo consulent (gemeente) aan over uw woonprobleem. Bespreek uw mogelijke oplossingen (eisenprogram, argumentatie en schetsplan). De gemeente benadrukt op haar beurt vooral uw "eigen verantwoordelijkheid" voor een oplossing. Wees bereid tot compromissen. Binnen de Wmo is dit "Keukentafelgesprek" een belangrijk moment. Laat u daarom deskundig ondersteunen!

6.

De gemeente laat haar eigen (in- of externe) deskundigen vaststellen welke ondersteuning u nodig heeft. In eerste instantie zijn dat "algemene voorzieningen". Zoals bv. een verhuizing. Wanneer die voor u geen oplossing bieden komen "maatwerkvoorzieningen" in beeld. Zoals een woningaanpassing. Als de indicatiesteller uw inbreng tijdig op papier heeft, vergroot dat de kans dat die (deels) wordt meegenomen. Ga er echter niet van uit, dat al uw wensen gehonoreerd worden.

7.

Vraag het onderzoeksresultaat na gereedkomen bij Wmo op. Vraag uw deskundige of het advies aanvaardbare oplossingen biedt voor uw probleem. Zoek anders in dit stadium al overeenstemming met Wmo over eventuele knelpunten. Juridisch vormt het Wmo-onderzoek namelijk de basis voor alle volgende gemeentelijke stappen. Samen met de geadviseerde oplossing en gebaseerd op "goedkoop" en "adequaat". U krijgt nooit meer dan het advies aangeeft, mogelijk wel minder.

8.

Doe altijd een formele aanvraag. Ongeacht het resultaat van gesprek en onderzoek. Is dat positief, dan volgt verder overleg met Wmo. Vervolgens legt Wmo haar eindbesluit vast in een juridisch bindende beschikking. Bij een onverhoopt negatief advies kunt u met zo'n formele beschikking in bezwaar en beroep. Doe dit altijd binnen zes weken om uw rechten niet te verspelen. Bij tussentijdse overeenstemming met Wmo kunt u zo'n bezwaar altijd intrekken.

9.

Wmo vraagt u om meerdere offertes op grond van haar advies. Vraag uw architekt een technische tekening en omschrijving wanneer deze ontbreken in het Wmo-advies. Niet elke aannemer begrijpt alle Wmo-eisen. De gemeente baseert haar bijdrage op de goedkoopste offerte. U kunt met een pgb kiezen voor een andere bouwer of bouwplan, als u de meerkosten zelf draagt.


­Fase III: De Uitvoering.

10.

Informeer tijdig uw buren. Ga na welke eisen Welstand hanteert bij uiterlijke wijzigingen aan de woning. En welke bestemmingsplan- en bouweisen gelden. Vraag uw gemeente medewerking bij bestemmingsplanwijziging en planschade. U weet dan of een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) al dan niet noodzakelijk is.

11.

Vraag uw architect een volwaardige bestektekening voor uw eigen bouwplan. (Als tegenhanger van het eerder gemaakte Wmo-plan!) Hiermee vraagt u vrijblijvende offertes en zonodig vergunning aan. Bindt u zich in dit stadium vooral nog niet aan bouwbedrijven, houd uw handen vrij.

12.

Kies uw aannemer op grond van zowel diens offerte als zijn referenties en kwaliteit. Vraag uw architect werktekeningen voor de uitvoering. Contract en werktekeningen samen leggen de overeengekomen werkzaamheden en kosten ondubbelzinnig vast. Tekent u pas daarna de definitieve bouwovereenkomst.

13.

Controleer samen met uw architekt of alle werkzaamheden volgens de afspraken worden uitgevoerd. Regelmatige bezoeken tijdens de bouw zijn beter maar ook duurder. Betrek uw architekt in elk geval bij de eindcontrole voordat de definitieve oplevering plaatsvindt. Onverhoopte gebreken kunnen dan nog hersteld worden.


­Nuttige tips.

  1. Bereid uw plannen goed voor. Denk vooraf na over eventuele (ver)bouwmogelijkheden. Motiveer uw wensen op schrift. Beargumenteer waarom u daarin niet zelf kan voorzien. Voeg bij uw subsidie-aanvraag schriftelijke referenties van uw behandelend specialist, ergotherapeut en revalidatiearts, over de noodzaak van een voorziening. Zij kennen uw situatie beter dan een indicatiearts. Voeg zo mogelijk professioneel ontworpen oplossingen bij.

  2. Gesprekken met de instanties, die uw situatie beoordelen kunnen emotioneel zijn. Vind niet zelf "het wiel uit", maar maak gebruik van deskundige ondersteuning. De MEE-organisaties ondersteunen mensen met een beperking, hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook patiënten- of ouderenorganisaties kunnen eenvoudige gevallen soms gratis begeleiden. Let echter op dat goedkoop duurkoop kan zijn. In complexere situaties is het dan ook verstandiger om te investeren in gespecialiseerde kennis en ervaring. De kosten daarvan staan niet in verhouding tot de baten.

  3. Wees mondig naar uitvoerende en adviserende instanties. Neem geen genoegen met wat u aangeboden wordt, als u daartegen overwegende bezwaren hebt. Ga te rade bij een lotgenotenvereniging of gehandicaptenplatform in uw omgeving. Laat u coachen door deskundigen. U bent tenslotte zelf degene, die met de aanpassingen moet leven. Vecht daar dan ook voor!

  4. Houdt de duur van procedures in de gaten. Wachttijden van een jaar of langer zijn helaas geen uitzondering. Informeer tussentijds regelmatig hoe het ermee staat, bij de instantie waar uw zaak op dat moment in behandeling is.

  5. Spreek voor iedere tussenfase in de procedure een tijdslimiet af. Neem contact op als deze overschreden wordt. Laat mondelinge toezeggingen, adviezen of afwijzingen altijd schriftelijk bevestigen, de informatie ligt dan vast. Stuur zonodig zelf een schriftelijke bevestiging, desnoods via e-mail. U heeft zo, bij onverhoopte onenigheid, later iets om op terug te vallen.

  6. Houd een dossier bij met kopieën van elk stuk dat u ontvangt of verstuurt. Doe dit laatste aangetekend. Zodat u zeker weet, of en wanneer iets aangekomen is. Vraag altijd naar de naam van uw gesprekspartner. Noteer datum en inhoud van de gevoerde gesprekken. Daar heeft u voordeel van.

  7. Zorg, dat u in beroepsprocedures nooit termijnen laat verlopen. Daarmee verspeelt u uw juridische mogelijkheden. Reageer binnen de termijn op een u onwelgevallige Wmo-beschikking. Desnoods "pro forma", waarbij u later, na overleg met deskundigen, uw argumenten aanvult.

  8. Ga nooit (koop- of huur-)verplichtingen aan voor onroerende zaken, zonder uw gemeente vooraf te informeren. Laat zonder hun toestemming ook nimmer "alvast" werkzaamheden uitvoeren. Daarmee verspeelt u uw recht op subsidie.

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.