De Uitvoering.

Als u dan eindelijk uw procedures bij de gemeente rond hebt, komt de uitvoering in zicht. Na al die langdurige voorbereidingen gaat er nu eindelijk écht wat gebeuren. De aannemer kan aan de slag! Nog even door alle rommel en overlast heen bijten, maar dan stáát er ook iets om trots op te zijn!

Vergeet in de euforie niet, alles vóóraf goed te regelen. Ook in deze fase zijn er adders. Die u nog meer kunnen kosten dan in voorgaande fasen het geval was. Zorg daarom dat u weet waar u op moet letten. Hieronder volgen de verschillende stappen om tot een goede samenwerking met uw aannemer te komen.

  1. De offerte of begroting.

  2. De prijsvorming.

  3. De contractstukken.

  4. De aanneemovereenkomst.

  5. De uitvoering.

  6. De oplevering.


(Lees meer...)

verbouwing wmo
 
woningaanpassing verbouwing

wmo aanbouw
geld

Het is verstandig om offertes van meerdere bouwbedrijven op te vragen. U verstrekt drie á vier aannemers de eerder gemaakte bestektekening en verzoekt hen om een prijsopgave. Elk bedrijf krijgt hiermee exact dezelfde gegevens, zodat u straks geen appels met peren behoeft te vergelijken.
Wanneer u een uitgebreider plan wilt realiseren dan wat door Wmo geïndiceerd is, moet u in principe voor beide plannen een offerte vragen. Dit doen bouwers niet graag zolang de opdracht voor hen onzeker is. Vraag zonodig uw eigen kostendeskundige om uit de verkregen offertes voor één van beide bouwplannen de kostprijzen voor het andere plan te destilleren.

Begin tijdig, zodat u niet in de problemen komt. Het kan enige tijd duren voor u alle prijsaanbiedingen binnen heeft. Met een goede tekening en werkomschrijving kunt u ook aannemers zonder ervaring in woningaanpassingen benaderen. Dat kan via referenties. Maar ook online via deze site. Houdt u er rekening mee, dat niet iedere aannemer geïnteresseerd is. Uw offertes dienen per onderdeel gespecificeerd te zijn. Een aanbieding met alleen een eindbedrag is voor de Wmo niet toegestaan. De gemeente eist gedetailleerde "open begrotingen" om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren. Aan de hand van de verschillende begrotingsposten stelt zij vast, welke werkzaamheden en prijzen zij acceptabel vindt. Op dit oordeel baseert zij haar subsidiebedrag.

U bent zelf verantwoordelijk voor de prijsonderhandelingen met uw aannemer. Uw gemeente kent u (in geval van een pgb) immers alleen een subsidiebedrag toe. Een gespecificeerde begroting is daarom ook belangrijk voor uw eigen inzicht in de kostenopbouw. Dit kan bij de onderhandelingen in uw voordeel werken. Precies om deze reden zijn bouwbedrijven niet altijd genegen u "in hun keuken te laten kijken".

Serieuze aannemers stellen u soms allerlei gedetailleerde technische vragen, om zo tot een beter overwogen aanbieding te kunnen komen. Ga daar in dit stadium nog niet te veel op in. Vooralsnog gaat het alleen om een globale kostenvergelijking tussen de verschillende aanbieders. Omdat de gedetailleerde invulling van uw bouwplan doorgaans nog niet bekend is, wordt hier later met de uitverkoren aannemer verder over onderhandeld.

­De prijsvorming.

U beoordeelt de ontvangen offertes op grond van prijs, betrouwbaarheid en kwaliteit, eventueel in overleg met uw adviseur. Uit de aanbiedingen maakt u voor uzelf een keuze. Wanneer alle detailinformatie beschikbaar is, praat u met de gekozen aannemer verder. Bedankt u de anderen wel netjes voor hun inzet. Soms zullen geen van de offertes binnen uw budget liggen. Dan moet worden onderhandeld over bezuinigingen. Of vereenvoudigingen in het plan.

Ook uw gemeente (Wmo) beoordeelt de offertes. Zij doet dat zelf of via een adviesbureau. Uitgangspunt is de goedkoopste aanbieder. Niet geïndiceerde en "luxe" posten worden geschrapt. Niet opgenomen posten die wel subsidiabel zijn behoren te worden toegevoegd. Het door uw gemeente voorgestelde eindbedrag is meestal (aanzienlijk) lager dan de ingediende goedkoopste offerte. Over de geschrapte posten en bedragen behoort de gemeente verantwoording aan u af te leggen. Daarover valt in dit stadium te onderhandelen. Over de kostenposten zelf en eventuele manco's in het indicatieadvies. Met een goed onderbouwde argumentatie loont dat.

Ga in dit stadium nog geen overeenkomst met de gekozen aannemer aan. Wel zou u een "intentieverklaring" kunnen tekenen, waarin u hem op voorwaarde van subsidieverlening een (nog nader in te vullen) opdracht toezegt. Hij weet dan waar hij aan toe is en kan het werk al eventueel inplannen. Later kunt u dan nog met hem over de planuitwerking en de definitieve prijs onderhandelen.

­De contractstukken.

bouwcontract

Bij de offerte van uw aannemer heeft deze waarschijnlijk een omschrijving overlegd van de werkzaamheden, waarop zijn prijsaanbod is gebaseerd. Vaak komt u hierin het begrip "stelpost" tegen. Dat is een geschat bedrag voor werkzaamheden, welke achteraf worden verrekend met de werkelijk gemaakte (vaak hogere) kosten. Houd er rekening mee, dat alle niet expliciet omschreven werkzaamheden in een aanbieding, altijd buiten het offertebedrag vallen. Ook al vindt u dat ze "gebruikelijk" zijn. Dergelijke interpretatieverschillen kunnen tijdens de bouw gemakkelijk tot hoge meerwerkkosten leiden.

In de bouwpraktijk worden dergelijke risico's afgedekt door een onafhankelijke partij, zoals de adviseur of architect, vóóraf gedetailleerde werktekeningen te laten maken ten behoeve van de uitvoering. Zonodig aangevuld met een technische omschrijving of bestek. Op deze wijze komen alle voorkomende details nog eens bij u langs en kunt u daar vóóraf over beslissen. Denk aan afwerkingen van ruimten, aansluitpunten voor zorghulpmiddelen, maatvoeringen ed. De meeste relevante zaken, die tot interpretatieverschillen zouden kunnen leiden, legt u zo juridisch éénduidig vast. U en de bouwer weten waar zij aan toe zijn. Zo kan hij zijn risico's beter inschatten en een scherpere kostprijs berekenen.

Wanneer een subsidiebedrag is vastgesteld, ontvangt u een "voorlopige" beschikking. Voorlopig in de zin, dat het eindbedrag door onvoorziene omstandigheden soms nog kan wijzigen. Eerst nu heeft u toestemming, om daadwerkelijk te gaan bouwen (mits ook de vergunning is afgegeven). Eerder beginnen is soms op eigen risico mogelijk, overleg dit altijd met uw gemeente. Vanaf het moment van offerte-aanvraag tot het begin van de bouw, kan een lange tijd verstrijken. In die periode kunnen zowel de bouwprijzen als uw ideeën zijn gewijzigd. Al deze zaken kunnen worden meegenomen bij het maken van actuele werktekeningen. Ook eerder gemaakte tekeningen kunnen zonodig worden bijgeschaafd.

­De aanneemovereenkomst.

Wanneer u en uw aannemer het eens zijn geworden, kunt u een contract (laten) opstellen. Vraag eerst om een concept. Lees dat goed door en laat u alles wat u niet begrijpt uitleggen. Zorg dat er (naast de juridische voorwaarden) in ieder geval bepalingen in staan over de te verrichten werkzaamheden, de prijs, betalingstermijnen, startdatum en duur van het werk. Alle tekeningen en technische bescheiden (bestek, berekeningen ed.) behoren onderdeel uit te maken van het contract. Daartoe worden al deze stukken door beide partijen gewaarmerkt en aan het contract toegevoegd. Juridisch gezien vormen zij daarmee een integraal onderdeel van de aanneemovereenkomst.

Belangrijk is dat het aanneemcontract voldoende waarborgen voor u bevat. Veel bouwbedrijven hanteren hun eigen contracten en garantiebepalingen. Het kan van belang zijn dat uw aannemer is aangesloten bij een koepelorganisatie. Zoals bijvoorbeeld de NVOB (aannemersbedrijven) of VLOK (kleinere klusbedrijven). Deze organisaties kennen een geschillenregeling in geval van conflicten. Ook hanteren zij standaardcontracten, waaraan soms consumentenorganisaties als de Vereniging Eigen Huis hebben meegewerkt. Naast het contract zelf hanteren veel bedrijven "algemene" garantiekeurmerken, zoals dat van "Bouwgarant". Dergelijke keurmerken geven u extra zekerheid omtrent de kwaliteit van het bedrijf. En dekt bijzondere bouwrisico's deels af, zoals het onverhoopt failliet gaan van uw aannemer.

­De uitvoering.

bouwwerk

Het is verstandig om in de overeenkomst ook afspraken op te nemen over de wijze van uitvoeren, de start en de tijdsduur. Of dat financiële consequenties voor u heeft, en zo ja welke, ligt dan in ieder geval vast in de overeenkomst. Bijna niets is zo vervelend als overal rommel in huis en telkens afwezig bouwpersoneel, waardoor het werk veel langer duurt dan afgesproken. Met goede tijdelijke afschermvoorzieningen voorkomt u dat stof en vuil zich te veel buiten het werkgebied verspreiden. Soms is het beter om (een deel van) de woning te ontruimen. Dat werkt prettiger en beperkt bouwtijd en kosten.

Zowel voor u als voor de aannemer, is het prettig als er enige begeleiding plaatsvindt. Liefst door een onafhankelijk bouwkundige, om te voorkomen dat "de slager zijn eigen vlees keurt". Dit kan uw architect zijn of iemand anders met de juiste bouwkundige kennis. Deze moet zich vóóraf inwerken in de beschikbare tekeningen en andere contractstukken. Acute problemen of onduidelijkheden kunnen tijdens het werk op deze wijze snel en goed opgelost worden. Fouten achteraf moeten herstellen is funest voor de motivatie en sfeer op het werk. Regelmatige controle komt de bouwsnelheid en kwaliteit van het geleverde werk ten goede.

­De oplevering.

Voortdurende begeleiding tijdens de bouw is niet altijd haalbaar. Het kost geld en soms zijn er geen geschikte mensen voor te vinden. Schakel in dat geval tenminste bij de eindoplevering van de werkzaamheden een deskundige in voor bouwkundige bijstand. Voor de meeste algemeen bouwkundige zaken zou een bouwkundige van de Vereniging Eigen Huis dit kunnen doen.

Voor de specifieke voorzieningen tbv. de zorgverlening kunt u veiliger een gespecialiseerde architect of bouwkundige inschakelen. Deze ziet voor dit specifieke gedeelte direct of alles correct en volgens de gemaakte afspraken is uitgevoerd. De meeste "gewone" bouwkundigen hebben onvoldoende zicht op de zorgaanpassingen. Vertrouw ook niet op een eventuele eindcontrole door de Wmo ambtenaar. Deze toetst voornamelijk uitsluitend of de gemeentelijke beschikking is opgevolgd. Dat is wat anders dan een fatsoenlijke kwaliteitscontrole op alle bouwkundige details. Eventuele tekortkomingen merkt u pas (veel) later in het gebruik...

­

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.