Wetteksten en toelichting.

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten belast met o.a. het verstrekken van huishoudelijke hulp, rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen. De Wmo zelf geeft algemene regels, die door gemeenten moeten worden ingevuld. Naast genoemde taken hebben zij verplichtingen op ander vlak, zoals verslaafden- en jeugdbeleid. Deze vallen buiten het kader van deze site.

De gemeenteraden stellen bij verordening regels op rond de verstrekking van voorzieningen. Zij hebben grote beleidsvrijheid en kunnen eigen keuzes maken. Dat levert soms grote verschillen op tussen gemeenten. Wel dienen zij binnen de grenzen van de landelijke wetgeving te blijven. De gemeentelijke regelgeving is daaraan ondergeschikt.

Hieronder vindt u verwijzingen naar de integrale teksten van de meest relevante Wmo-, Wvg- en bouwregelgeving. Landelijk en lokaal. Bekijk ook de rol van de jurisprudentie.
Alle informatie zoals geldend vanaf 2015.


(Lees meer...)

bezwaar

regels en bezwaarschriften
 
wmo loket gemeentehuis


Teksten Wmo regelgeving.

De landelijke Wmo regelgeving is vastgelegd in onderstaande documenten. Geldend vanaf jan. 2015. Voor het gemeentelijke niveau vindt u verder de teksten van de modeldocumenten, zoals opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vrijwel alle gemeenten gebruiken voor hun regelgeving hiervan afgeleide versies.Voormalige regelgeving en Bouwbesluit.

Hieronder vindt u de momenteel van kracht zijnde bouwregelgeving. In het Bouwbesluit is de landelijk geldende regelgeving rondom nieuw- en verbouw vastgelegd. Verder treft u een verwijzing aan naar de integrale wetteksten rond de vroegere Wvg en Wmo-regelgeving.Jurisprudentie en de Wmo.

Omdat de wettekst in zowel de Wmo als de vroegere Wvg onvoldoende helder was, moest de rechter duidelijkheid scheppen. In de vorm van gedetailleerde jurisprudentie over casuïstiek uit de praktijk. Waarop vervolgens de lokale (en landelijke) regelgeving werd aangepast. De rechter als plaatsvervangend bestuurder dus. Mr Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf Advocaten) vatte één en ander in 2009 al eens samen.

Met de Wmo is opnieuw gekozen voor formuleringen, die niet overal éénduidig zijn. Opnieuw aan de rechter de taak om invulling te geven op al die punten, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De VNG heeft geprobeerd tbv. de gemeenten definities van veel voorkomende begrippen vast te leggen in haar Modelverordening. Hierover is met de gehandicaptenorganisaties echter geen volledige overeenstemming bereikt. Ook over het begrip "Kanteling", waaraan door beide partijen is gewerkt, bestaan verschillen van mening. Dit betreft een nieuwe werkwijze om tegen lagere kosten beter maatwerk te leveren. Momenteel geeft dit gebrek aan éénduidigheid opnieuw aanleiding tot juridische procedures.

adres grootveld architekt en adviseur
Site design and copyright by Ir Grootveld / Blinksoft.